Zásady ochrany osobných údajov

Tento dokument upravuje zásady, ktoré uplatňuje podniková skupina Trans.eu Group SA so sídlom na adrese Wysoka ulica Chabrowa 4, 52-200 Wysoka, zapísaná v obchodnom registri, vedená okresným súdom mestskej časti Wrocław-Fabryczna vo Vroclavi, 6. obchodná divízia registra národných súdov pod číslom 0000720763, daňové identifikačné číslo: 8942764658, REGON: 932920615 (ďalej len: prevádzkovateľ) vo vzťahu k ochrane osobných údajov a informácií používateľov, ktoré môžu predstavovať obchodné tajomstvo používateľov.

Tieto zásady sa vzťahujú na služby poskytované prevádzkovateľom prostredníctvom webovej stránky www.workshops.trans.eu. Vyššie uvedené zásady sa nevzťahujú na webové stránky a služby tretích strán, ku ktorým je možné získať prístup prostredníctvom odkazov na vyššie uvedenej webovej stránke. Podrobné informácie o ochrane osobných údajov poskytuje každý poskytovateľ služieb samostatne. Prevádzkovateľ odporúča si vždy prečítať príslušné dokumenty na webových stránkach dodávateľov.

Súbory cookie

Prevádzkovateľ tzv. súbory „cookie“ používa na sledovanie návštev používateľov webových stránok a ukladanie ich preferencií, napr. jazyka, prihlasovacích údajov, ako aj na prispôsobovanie ponúkaných služieb ich potrebám. Vyššie uvedené súbory sa používajú na zostavovanie všeobecných štatistík o používaní webovej stránky používateľmi. Súbory sa budú uchovávať dovtedy, kým budú aktuálne a neuplynie ich platnosť. Súbory cookie sa nebudú sprístupňovať tretím stranám, sprístupňovať sa budú iba subjektom patriacim do podnikovej skupiny Trans.eu.

Keďže používanie súborov cookie je vo webovom prehliadači možné zakázať, treba pripomenúť, že hoci to neznemožní využívať služby, môžu z toho vyplynúť určité komplikácie.

Údaje v službe Google Analytics

Návštevnosť na webových stránkach prevádzkovateľa je monitorovaná analytickým systémom Google Analytics, ktorého účelom je získavať údaje o spôsobe používania webových stránok a o ich popularite. Tieto údaje (napr. použitý prehliadač alebo IP adresu) prevádzkovateľ nebude sprístupňovať tretím stranám.

Získané údaje

Ak chcete využívať služby a produkty ponúkané prevádzkovateľom, po kliknutí na položku „prihlásiť sa na semináre“ musíte vyplniť registračný formulár obsiahnutý na webovej stránke. Pri registrácii uveďte tieto údaje: názov spoločnosti, adresu spoločnosti, poštové smerovacie číslo a krajinu, pracovnú pozíciu, telefón a e-mailovú adresu. Na webovej stránke môžete klásť otázky aj použitím iného formulára. Musíte uviesť tieto údaje: názov spoločnosti, adresu spoločnosti, telefón a e-mailovú adresu. Údaje sa získavajú aj pasívne, t. j. pri prevádzke webovej stránky (napr. IP adresa, rozlíšenie, lokalita, typ prehliadača).

Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné na uzavretie a vykonávanie zmlúv o poskytovaní služieb a na kontaktovanie prevádzkovateľa. Ak prevádzkovateľ nedostane potrebné údaje, nebude schopný uzavrieť a vykonať zmluvy a poskytovať služby.

Použitie údajov

Osobné údaje používateľov budú spracúvané:

  • na účely potrebné na vykonanie zmluvy uzavretej medzi používateľom a prevádzkovateľom alebo na účely vykonania činností pred uzavretím zmluvy (čl. 6(1)(b) GDPR),
  • ak je to potrebné, na účely vyplývajúce z oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana (čl. 6(1)(f) GDPR), vrátane nasledujúcich prípadov: odpoveď na otázku/sťažnosť, zasielanie informačného bulletinu prevádzkovateľa o zmenách v softvéri, nariadeniach atď., zaistenie bezpečnosti IT prostriedkov prevádzkovateľa; skúmanie spokojnosti zákazníka, vznášanie právnych nárokov a právnu obhajobu pri reklamáciách, pri priamom marketingu produktov a služieb prevádzkovateľa, subjektov z podnikovej skupiny Trans.eu, ako aj iných subjektov, pre ktoré prevádzkovateľ poskytuje služby na základe samostatných zmlúv, interné administratívne účely prevádzkovateľa, napr. zostavovanie štatistík.
  • na základe vášho súhlasu (čl. 6(1)(a) GDPR) udeleného na osobitné účely (napr. zasielanie údajov v rámci podnikovej skupiny Trans.eu).

Ak používateľ udelil takýto súhlas, prevádzkovateľ zasiela informácie o súčasných a budúcich produktoch a službách subjektov prevádzkovateľa a podnikovej skupiny prostredníctvom e-mailu vo forme informačnej alebo propagačnej kampane.

Pokiaľ ide o osobné údaje, súhlas je možné odvolať kedykoľvek, hoci treba pripomenúť, že tento krok nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ku ktorému došlo pred jeho odvolaním.

Príjemcovia osobných údajov

Údaje môžu byť sprístupnené iným príjemcom, aby bola splnená zákonná povinnosť prevádzkovateľa, na základe vášho súhlasu, prípadne na účely vyplývajúce z oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany.

Príjemcami môžu byť najmä: subjekty z kapitálovej skupiny Trans.eu, inštitúcie štatutárne oprávnené prijímať vaše údaje podľa príslušných právnych ustanovení, ako aj subjekty spracúvajúce údaje v mene prevádzkovateľa a ich oprávnení zamestnanci, ak tieto subjekty spracúvajú údaje na základe dohody s prevádzkovateľom a výlučne v súlade s pokynmi a pod podmienkou zachovania dôvernosti. Skupina subjektov plniacich úlohy v mene a v prospech prevádzkovateľa zahŕňa subjekty poskytujúce služby v rozsahu potrebnom na zabezpečenie technických prostriedkov na vykonávanie služieb, napr. poskytovatelia IT služieb a subjekty poskytujúce účtovné služby. Pri odosielaní údajov prevádzkovateľ postupuje s náležitou starostlivosťou a využíva prostriedky a bezpečnostné opatrenia, ktoré bránia neoprávneným osobám v získaní prístupu k údajom (vrátane SSL a šifrovaných pripojení).

Upozorňujeme, že na webovej stránke prevádzkovateľa môžu byť prítomné softvérové doplnky sociálnych sietí vrátane nasledujúcich: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram atď. V súvislosti s ich umiestnením na webovú stránku prevádzkovateľa je používateľ povinný si prečítať zásady ochrany osobných údajov týchto poskytovateľov, aby získal aktuálne informácie o ochrane osobných údajov.

Prenos údajov mimo Európskeho spoločenstva

Osobné údaje sa neprenášajú do tretích krajín (t. j. do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru).

Práva dotknutej osoby

Používateľ môže v rámci tohto súhlasu kedykoľvek požiadať o prístup k osobným údajom, ich opravu, obmedzenie ich spracovania alebo o ich vymazanie, odňatie súhlasu so spracovaním údajov, ako aj o prenos osobných údajov. Používateľ má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v Poľsku Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom vo Varšave, ulica Stawki 2, 00-193 Varšava, ak zistí, že spracovanie jeho údajov porušuje ustanovenia GDPR. Okrem toho máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu údajov z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie, keď prevádzkovateľ spracúva údaje na účely vyplývajúce z oprávnených záujmov, na účely súvisiace s priamym marketingom vrátane profilovania. Po overení totožnosti používateľa vykoná prevádzkovateľ uvedené práva na základe analýzy legitimity žiadosti a rozhodného práva. Prevádzkovateľ vynaloží primerané úsilie, aby splnil požiadavky používateľov týkajúce sa osobných údajov, pokiaľ tieto údaje nie je potrebné uchovať z dôvodu platných právnych predpisov alebo iných právne odôvodnených záujmov prevádzkovateľa.

Lehota uchovávania údajov

Osobné údaje budú spracúvané a uchovávané prevádzkovateľom po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie príslušných cieľov, t. j.:

  • plnenie zmluvy uzatvorenej medzi používateľom a prevádzkovateľom – do uplynutia jej platnosti a následne po dobu vyžadovanú zákonom alebo na účely uplatňovania akýchkoľvek právnych nárokov;
  • v rozsahu, v akom sa údaje spracúvajú na základe súhlasu – prevádzkovateľ ich bude spracúvať až do odvolania súhlasu,
  • kým nebudú splnené legitímne záujmy prevádzkovateľa, ktoré tvoria základ tohto spracovania, alebo kým nevznesiete námietku proti takémuto spracovaniu, pokiaľ neexistujú legitímne dôvody na ďalšie spracovanie údajov.

Údaje získané počas návštev používateľov na webovej stránke prevádzkovateľa sa spracúvajú dovtedy, kým sa nestanú neaktuálnymi alebo nestratia úžitkovú hodnotu. Platí to pre údaje spracúvané na analytické a štatistické účely vrátane používania súborov cookie a správy stránok prevádzkovateľa.

Bezpečnosť

Aby bola zaistená bezpečnosť, prevádzkovateľ:

  • umožňuje prístup k účtu len po zadaní e-mailovej adresy a hesla (odporúča sa nastaviť heslá pozostávajúce z min. 8 znakov a obsahujúce veľké a malé písmená, špeciálne znaky a čísla), ktoré by mal používateľ uchovávať v tajnosti, kontroluje spôsoby získavania, uchovávania a spracovania informácií vrátane fyzických bezpečnostných opatrení na ochranu proti neoprávnenému prístupu do systému,
  • prístup k osobným údajom udeľuje iba tým zamestnancom, dodávateľom a spolupracovníkom, ktorí k nim musia mať prístup, aby ich mohli spracovať pre potreby prevádzkovateľa; okrem toho sú tieto subjekty zmluvne viazané zachovávať prísnu dôvernosť a v prípade nedodržania týchto povinností môžu čeliť postihom vrátane možnosti ukončenia spolupráce.

Vyhlásenie k zásadám ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobudli účinnosť dňa [dátum uverejnenia zásad ochrany osobných údajov na webovej stránke]. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu zásad ochrany osobných údajov, ak je to potrebné v dôsledku zmien zásad, vedenia spoločnosti, legislatívy alebo jurisdikcie. Takéto zmeny budú právne účinné odo dňa ich zverejnenia na webovej stránke spolu s dátumom ich zavedenia.

Kontaktné údaje

Ak máte otázky alebo pripomienky týkajúce sa ochrany osobných údajov, kontaktujte prevádzkovateľa na adrese: Trans.eu Group SA, ulica 4 Chabrowa, 52-200 Wysoka, kontakt: telefón: (+421) 233 006 762, e-mail: info.sk@trans.eu