Privatumo politika

Nemokamų seminarų organizavimo nuostatai

I. Bendrosios nuostatos

Šiose nuostatuose yra aprašytos teminio seminaro, skirto ekspedijavimo sektoriaus vadybininkams, organizavimo ir vedimo taisyklės. Taisyklės yra susijusios su naujomis platformos „Trans for Forwarders“ siūlomomis funkcijomis ir galimybėmis. Taip pat nurodomi skirtumai tarp ankstesnių versijų ir naujos platformos versijos (toliau – mokymai).

„Trans.eu“ platforma turėtų būti suprantama kaip Organizatoriaus internetinė informacijos ir paslaugų svetainė, esanti adresu https://www.trans.eu, bei su ja susiję adresai, prieinami per „Business Messenger“. Taip pat internetinė versija ir mobilioji versija.

„Trans.eu“ logistikos platforma turėtų būti suprantama kaip B2B tipo internetinių paslaugų teikėjo platforma, kurią galima rasti adresu https://www.platform.trans.eu ir kuri yra kita platformos versija.

Išsamesnę informaciją apie „Trans.eu“ platformą ir „Trans.eu“ logistikos platformą galite rasti tinklalapyje https://www.trans.eu/lt/taisykles/ .

Seminarą organizuoja UAB “Trans.eu Baltic” (toliau – Organizatorius), juridinis adresas Lvovo g. 105A, 08104 Vilnius, Lietuva. Juridinio asmens kodas 302603498. PVM mokėtojo kodas LT100005996214. Duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registre.

Su taisyklėmis galima susipažinti Organizatoriaus tinklalapyje: https://workshops.trans.eu/lt/nuostatai/

Dalyvavimo seminare sąlygos

Dalyviai seminare gali dalyvauti dviem būdais:

 • tiesiogiai dalyvaujant seminare (toliau – “seminaras gyvai”);
 • žiūrėti tiesioginę seminaro transliaciją (toliau “vebinaras”);

Norėdami prisijungti prie gyvų seminarų:

perskaitykite ir sutikite su šiomis taisyklėmis;

užpildykite paraiškos formą, kurią galite rasti adresu https://workshops.trans.eu/lt/, nurodydami šiuos duomenis:

 • Vardas ir Pavardė;
 • Įmonės pavadinimas;
 • Jūsų pareigos;
 • Įmonės kodas;
 • Elektroninio pašto adresas;
 • Telefono numeris;

Norėdami prisijungti prie vebinaro:

perskaitykite ir sutikite su šiomis taisyklėmis;

Užpildyti paraiškos formą, kurią galite rasti Organizatoriaus svetainėje ir jos socialiniuose tinkluose, nurodydami savo el. pašto adresą.

Po to kai bus atlikti 2 ar 3 punktuose nurodyti veiksmai, Organizatorius dalyvio el. pašto adresu išsiųs informaciją apie registraciją į Seminarą.

Per 2 darbo dienas nuo el. laiško gavimo Organizatorius patvirtina dalyvavimo seminare užsakymą.

Asmuo, užsiregistravęs į seminarą ir gavęs šiose sąlygose nurodytą patvirtinimą, tampa seminaro dalyviu (toliau – „dalyvis“).

Organizatorius informuoja, kad seminare gali dalyvauti tik du žmonės iš to paties įmonės padalinio.

Atsižvelgiant į organizatoriaus organizacines ir technines galimybes vietų skaičius siminare yra ribotas. Dalyvių paraiškų tvarką nustato sėkmingi užsakymai.

Tas pats subjektas suprantamas kaip juridinis asmuo ar organizacinis vienetas, neturintis juridinio asmens statuso, kuriam įstatymai suteikia teisnumą arba fizinis asmuo, vykdantis verslo veiklą.

Taip pat kitas subjektas, įdarbinantis darbuotojus.

Jei Dalyvis negali dalyvauti Seminare, jis privalo informuoti Organizatorių el. Paštu ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki numatytos Seminaro datos. El. paštas: info.lt@trans.eu .

II. Seminaro eiga ir atsakomybė

Organizatorius neatsako už laikiną ar visišką seminaro tinklalapio blokavimą.

Organizatorius neatsako už tiek, kiek tai leidžiama atsižvelgiant į galiojančias teisines nuostatas, įskaitant:

 • bet kokią žalą, padarytą tretiesiems asmenims dėl to, kad Dalyvis imasi veiksmų, prieštaraujančių Nuostatams ar įstatymams,
 • Organizatoriaus svetainės neprieinamumą dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Organizatoriaus, įskaitant dėl force majeure aplinkybių ar netinkamo interneto ryšį.

Organizatorius turi išimtinę teisę nuspręsti, kokia forma ir koks dalyvio atvaizdo panaudojimo būdas bus naudojamas seminarą reklamuojamoje medžiagoje.

Organizatorius turi teisę sukomponuoti Dalyvio įvaizdį, pateiktą aukščiau paminėtose medžiagose, kartu su kitais darbais.

III. Asmeniniai duomenys

Asmeninių duomenų tvarkytojas yra: UAB “Trans.eu Baltic” , juridinis adresas Lvovo g. 105A, 08104 Vilnius, Lietuva. Juridinio asmens kodas 302603498. PVM mokėtojo kodas LT100005996214. Duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registre.

Dalyvių duomenys tvarkomi vadovaujantis GDPR ir Lietuvos nuostatomis dėl asmens duomenų apsaugos.
Duomenys tvarkomi rengiant ir vykdant seminarą – BDAR 6 str. 1 d. f;

Kaip Organizatorius, mes turime nemažai teisinių įsipareigojimų, pavyzdžiui, iš Buhalterinės apskaitos įstatymo, mokesčių įstatymų; jei reikia, tvarkysime Dalyvių duomenis laikydamiesi teisės normų nustatytų reikalavimų (GDPR 6 straipsnio 1 dalies c punktas);

prireikus tvarkome Dalyvių duomenis teisėtais interesais, kurių siekia Organizatorius ar trečioji šalis (GDPR 6 straipsnio 1 dalies f punktas);

Mes tvarkome Dalyvių duomenis siekdami apsaugoti savo ar trečiųjų šalių teisėtus interesus. To pavyzdžiai: duomenų tvarkymas „Trans.eu S.A.” grupėje, vidaus administravimo tikslais arba siekdama vykdyti ieškinius ir ginti nuo jų.

Tvarkom duomenis remdamiesi dalyvių sutikimais (GDPR 6 straipsnio 1 dalies a punktas), suteiktais konkrečiais tikslais.

Sutikimą galima bet kada atšaukti. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui, kol sutikimas nebus atšauktas

Duomenys gali būti perduodami kitiems gavėjams, norint įvykdyti sutartį su Dalyviu, įvykdyti Organizatoriui privalomą teisinę prievolę, pagrįstą Dalyvio sutikimu arba tikslais, kylančiais iš teisėtų duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesų. Visų pirma, duomenų gavėjais gali būti: Organizatoriaus, Trans.eu grupės organizacijų ir kitų juridinių asmenų įgalioti darbuotojai, kurie yra teisėtai įgalioti gauti duomenis apie Dalyvius, remiantis atitinkamomis įstatymų nuostatomis. Duomenys taip pat gali būti perduoti kitoms organizacijoms, veikiančioms Organizatoriaus vardu ir jos interesais pagal atskirus susitarimus, ypač organizacijoms, teikiančioms IT palaikymo paslaugas, mokėjimo paslaugas ar audito organizacijoms. Prieiga prie duomenų perduodama tiems gavėjams, kuriems reikia duomenų, kad jie galėtų vykdyti savo sutartinius ir (arba) teisinius įsipareigojimus.

Dalyvių duomenys bus tvarkomi tiek laiko, kiek reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti, kaip nustatyta šio straipsnio 1 dalyje. 2, t. y .:
kaip seminaro įgyvendinimo dalis – prieš jam pasibaigiant ir pasibaigus įstatymų nustatytam laikotarpiui arba norint įvykdyti bet kokius reikalavimus
vykdant teisinius įsipareigojimus, privalomus Organizatoriui, susijusius su seminaro veikimu ir vedimu, kol Organizatorius įvykdys šiuos įsipareigojimus,
tvarkant pagal sutikimą iš karto po jūsų prašymo ištrinti duomenis,
tol, kol nebus įvykdyti teisėti Organizatoriaus interesai, kurie sudaro šio tvarkymo pagrindą, arba tol, kol nėra prieštaravimų dėl tokio tvarkymo, nebent yra teisėtų pagrindų toliau tvarkyti duomenis.

IV. Dalyviai turi teisę:

prašyti prieigos prie jų duomenų, taip pat reikalauti juos ištaisyti, apriboti jų tvarkymą ar panaikitni.

Dalyviai turi teisę bet kuriuo metu atsiimti savo sutikimą, anksčiau duotą duomenų tvarkymui. Su sąlyga, kad sutikimo atšaukimas neturės įtakos sutikimu pagrįsto tvarkymo teisėtumui iki jo atsiėmimo.

Paprašyti perduoti Organizatoriui pateiktus, tvarkomus sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais tvarkomus arba sutikimo pagrindu tvarkomus duomenis. Ši teisė netaikoma duomenims, kurie yra komercinė paslaptis.

Pateikti skundą priežiūros institucijai, kuri Lietuvoje yra Asmens duomenų apsaugos tarnyba, jei Dalyviai mano, kad jų duomenų tvarkymas pažeidžia GDPR nuostatas.

Be to, Dalyviai turi teisę bet kuriuo metu prieštarauti duomenų tvarkymui:

 • dėl priežasčių, susijusių su konkrečia situacija, kai Organizatorius tvarko duomenis tikslams, kylantiems iš teisėtų interesų, įskaitant profiliavimą.

Naudodamasis šiomis teisėmis, organizatorius gali paprašyti papildomos informacijos, būtinos asmens tapatybei patikrinti.

Dalyvių duomenys tvarkomi siekiant surengti seminarą, todėl duomenų teikimas yra sąlyga, būtina norint dalyvauti Seminare. Duomenų teikimas yra savanoriškas, tačiau nepateikus tokių duomenų dalyvavimas seminare bus neįmanomas.

V. Skundai

Dalyviai gali pateikti skundus el. Paštu info.lt@trans.eu

Skunde turi būti:

 • dalyvio vardas, pavardė arba įmonė;
 • gyvenamosios arba buveinės adresas;
 • skundą pagrindžiančių aplinkybių konstatavimas

Jei pateiktas skundas neatitinka nurodytų sąlygų, Organizatorius nedelsdamas informuos jus apie būtinybę jį užpildyti, nurodydamas mažiausiai 7 dienų laikotarpį ir pateiktų duomenų kiekį. Taip pat nurodydamas, kad nepateikus tokių duomenų skundas bus negaliojantis. Pasibaigus nustatytam laikotarpiui, skundas lieka nenagrinėtas.

Skundai bus išnagrinėti per 14 dienų, o informacija bus išsiųsta ieškovui elektroniniu paštu. Organizatorius pasilieka teisę pratęsti 14 dienų laikotarpį, kai atsakymas priklauso nuo papildomų techninių ar teisinių analizių ar vertimų rinkimo, apie kurį jis nedelsdamas praneš Dalyviui.

Dalyvis yra visiškai atsakingas už skundo turinį.

VI. Baigiamosios nuostatos

Visus ginčus, susijusius su seminaro organizavimu ir vedimu, sprendžia teismas.

Organizatorius pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti šias Taisykles, nenurodydamas priežasties, tuo pačiu dalyviams pateikdamas informaciją apie pakeitimą tokiu būdu, koks jam yra priimtinas.

Organizatorius turi teisę pakeisti seminaro temą ir tvarkaraštį. Toks pakeitimas nebus laikomas Taisyklių pakeitimu.