Adatvédelmi Szabályzat

A jelen dokumentum a Trans.eu Group S.A. vállalat (székhelye: Wysoka, 4 Chabrowa street, 52-200 Wysoka; a boroszlói Wrocław-Fabryczna Kerületi Bíróság által a Nemzeti Bírósági Nyilvántartás VI. kereskedelmi osztályában vezetett cégbírósági száma: 0000720763, adószáma: 8942764658, cégjegyzékszáma: 932920615) (a továbbiakban: az Adatkezelő) által alkalmazott szabályzat követelményeit fogalmazza meg a felhasználók személyes adatainak és potenciális üzleti titkait képező információinak védelmét illetően.

A jelen szabályzat az Adatkezelő által a www.workshops.trans.eu. weboldalon keresztül felkínált szolgáltatásaira vonatkozik. A fenti szabályzat nem vonatkozik a fenti weboldalon található linkeken keresztül elérhető harmadik felek weboldalaira és szolgáltatásaira. A személyes adatok védelmére vonatkozó részletes információk külön-külön beszerezhetők az egyes szolgáltatóktól. Az Adatkezelő azt javasolja, hogy minden esetben olvassa el a vonatkozó dokumentumokat a beszállítók weboldalain.

Sütik

Az Adatkezelő úgynevezett “Sütiket” használ a weboldal felhasználói látogatásainak nyomon követésére, a preferenciáik – pl. nyelv, belépési adataik – elmentése és az igényeiknek megfelelő szolgáltatások felajánlása érdekében. A Sütik segítségével általános statisztikákat állít össze a weboldal felhasználóira vonatkozóan. Az Adatkezelő addig megőrzi a fájlokat, amíg azok elavulnak vagy lejárnak. A Sütiket nem továbbítja harmadik felekhez; kizárólag a Trans.eu csoporthoz tartozó személyekhez vagy szervezetekhez továbbítja.

A sütiket le lehet tiltani a böngészőprogramokban. Letiltásuk nem akadályozza meg a szolgáltatások használatát, azonban bizonyos nehézségeket okozhat.

A Google Analytics rendszerben levő adatok

Az Adatkezelő weboldalának forgalmát a Google Analytics elemzőrendszer figyeli. Célja, hogy adatokat gyűjtsön arra vonatkozóan, hogy hogyan használják a weboldalakat, és mennyire népszerűek az egyes weboldalak. Ezeket az adatokat (például az alkalmazott böngészőprogramokat, illetve az IP-címeket) az Adatkezelő nem fogja harmadik felek rendelkezésére bocsátani.

Begyűjtött adatok

Az Adatkezelő által kínált szolgáltatások és termékek használatához ki kell tölteni a weboldalra feltöltött Regisztrációs adatlapot, a “Műhelyekre való feliratkozás” menüpontra való kattintással. A regisztráció során kérjük, adja meg a következő adatokat: a vállalat neve, a vállalat címe, irányítószám és ország, beosztás, telefonszám és e-mail cím. Kérdéseket is feltehet a weboldalon keresztül, egy másik adatlap segítségével. Ehhez meg kell adnia: a vállalat nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét. Az adatok gyűjtése passzív módon, azaz, a weboldal üzemeltetésén keresztül is történik (például IP-cím, felbontás, földrajzi hely, böngésző típusa).

A személyes adatok megadása önkéntes, de szükséges a szolgáltatási szerződések megkötéséhez és végrehajtásához, valamint az adatkezelőhöz való kapcsolatfelvételhez. Amennyiben az Adatkezelő nem kapja meg a szükséges információkat, nem lesz képes arra, hogy megkösse és végrehajtsa a szerződéseket, illetve hogy szolgáltatásokat nyújtson.

Az adatok felhasználása

A felhasználók személyes adatai feldolgozásra kerülnek:

  • a felhasználó és az Adatkezelő által kötött szerződés végrehajtáshoz szükséges célokra, illetve a szerződés megkötése előtti tevékenységek végrehajtásának céljára (a GDPR 6(1)(b) szakasza),
  • illetve amennyiben szükséges az Adatkezelő, illetve egy harmadik fél jogszerű érdekeiből eredő célokból (a GDPR 6(1)(f) szakasza), beleértve a következőket: kérdés/reklamáció megválaszolásához, az Adatkezelőnek, a szoftverben, Rendeletekben stb. bekövetkező változtatásokkal kapcsolatos hírlevelének elküldéséhez, az Adatkezelő informatikai biztonságának biztosításához; a megrendelő elégedettségének kivizsgálása érdekében; keresetek érvényesítéséhez és a keresetek elleni védelem érdekében; az Adatkezelő, valamint a Trans.eu csoport tagjai, illetve azon egyéb jogi személyek termékeinek és szolgáltatásainak közvetlen marketingje érdekében, amelyek számára az Adatkezelő különálló szerződések keretében nyújt szolgáltatásokat; az Adatkezelő belső ügyintézési céljaira – például statisztikák készítése érdekében.
  • az Ön hozzájárulása alapján (a GDPR 6(1)(a) szakasza), konkrét célokra (például adatok küldéséhez a Trans.eu csoporton belül).

Amennyiben a felhasználó hozzájárult ehhez, az Adatkezelő információs, illetve hirdetési kampány formájában e-mailen keresztül küld információkat az Adatkezelő és a Csoport tagjainak aktuális és jövőbeli termékeire és szolgáltatásaira vonatkozóan.

A személyes adatokat illetően a hozzájárulás bármikor visszavonható, bár az nem érinti a személyes adatoknak a hozzájárulás visszavonása előtt végrehajtott feldolgozását.

A személyes adatokat fogadó felek

Az adatok feltárhatók egyéb fogadó felek felé is az Adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése érdekében, az Ön hozzájárulása alapján, illetve az adatkezelő, illetve harmadik felek jogszerű érdekeiből kifolyólag.

A fogadó felek konkrétan a következők lehetnek: a Trans.eu tőkecsoport tagjai a vonatkozó jogszabályok értelmében az Ön adatainak megismerésére felhatalmazott intézetek, az Adatkezelő nevében adatokat feldolgozó jogi személyek, valamint ezen jogi személyek erre felhatalmazott alkalmazottjai, azokban az esetekben, amikor az említett jogi személyek az Adatkezelővel kötött megállapodás alapján, csak az utasításoknak megfelelően és a titoktartás feltétele mellett dolgozzák fel az adatokat. Az Adatkezelő nevében és érdekében feladatokat végrehajtó jogi személyek csoportja kiterjed a szolgáltatásokat nyújtó jogi személyekre is, a szolgáltatások végrehajtásához szükséges technikai eszközök biztosításának tekintetében: például informatikai szolgáltatókra vagy könyvviteli szolgáltatásokat nyújtó jogi személyekre. Az Adatkezelő kellő körültekintéssel jár el az adatok küldése során. Olyan eszközöket és biztonsági intézkedéseket alkalmaz, amelyekkel megakadályozhatja az arra fel nem hatalmazott személyeknek az adatokhoz való hozzáférését (ideértve az SSL-t, és a titkosított csatlakozásokat is).

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az Adatkezelő weboldalán előfordulhatnak egyes közösségi hálózati oldalak plugin moduljai, ideértve a Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram stb. moduljait. Az Adatkezelő oldalán történő elhelyezésükkel kapcsolatosan a felhasználó köteles elolvasni ezen szolgáltatók adatkezelési szabályzatát, hogy naprakész tájékoztatást kapjon a személyes adatok védelméről.

Adattovábbítás az Európai Közösségen kívülre

A személyes adatokat harmadik országokba (azaz az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba) nem továbbítják.

Az érintett személy jogai

A felhasználó kérheti a személyes adatokhoz való hozzáférést, illetve azok helyesbítését, feldolgozásának korlátozását vagy törlését; bármikor visszavonhatja az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását, valamint a személyes adatok továbbítását. Amennyiben a felhasználó azt tapasztalja, hogy adatainak feldolgozása megsérti a GDPR előírásait, jogában áll reklamációt benyújtani a felügyelő testülethez. Ez Lengyelországban a Személyes Adatvédelmi Hivatal, központja Varsóban található, a Stawki 2 Street, 00-193 Varsó címen. Továbbá joga van arra, hogy konkrét helyzetére vonatkozó indokkal bármikor tiltakozzon az adatok feldolgozása ellen, amennyiben az Adatkezelő adatait jogos érdekek céljaiból, közvetlen marketing célokból dolgozza fel, beleértve a profilalkotást is. A felhasználó személyazonosságának igazolását követően az Adatkezelő végre fogja hajtani az említett jogok alapján történő kéréseket, a kérés jogszerűségének és a vonatkozó törvénynek elemzése alapján. Az Adatkezelő köteles megtenni minden észszerű erőfeszítést annak érdekében, hogy teljesítse a felhasználók személyes adataira vonatkozó kéréseit, kivéve, ha az adott adatokat meg kell őrizni a vonatkozó törvény, illetve az Adatkezelő egyéb jogilag alátámasztott érdekei következtében.

Az adatok megőrzésének időtartama

Az Adatkezelő a következő célok eléréséhez szükséges időtartam alatt feldolgozza és megőrzi a személyes adatokat:

a felhasználó és az Adatkezelő által kötött szerződés teljesítéséhez — a teljesítés befejezéséig, majd azt követően a törvény által, illetve bármely követelés teljesítése céljából előírt időtartam alatt; hozzájárulás alapján történő feldolgozás esetén az Adatfeldolgozó a hozzájárulás visszavonásáig feldolgozza az adatokat, amíg fennállnak az Adatkezelőnek az adatfeldolgozás alapját képező jogos érdekei, illetve az Ön adatfeldolgozás ellen való tiltakozásáig, kivéve, ha az Adatkezelőnek jogszerű alapja áll fenn az adatok további feldolgozását illetően.

Az Adatfeldolgozó weboldalán történő felhasználói látogatások alatt gyűjtött adatok feldolgozása elavulásukig, illetve hasznosságuk megszűnéséig történik. Ez vonatkozik az elemzési és statisztikai célokból feldolgozott adatokra is, ideértve a sütik használatát és az Adatkezelő oldalainak adminisztrációját.

Biztonság

A biztonság biztosítása érdekében az Adatkezelő:

  • csak azt követően teszi lehetővé Ön számára fiókja elérését, hogy beírja e-mail címét és jelszavát (javasoljuk, hogy a választott jelszava legalább 8 karakter hosszú legyen, és nagy- és kisbetűket, speciális karaktereket és számokat is tartalmazzon), mely adatokat a felhasználó köteles bizalmasan kezelni;
  • az Adatkezelő ellenőrzése alatt tartja az információk begyűjtésének, tárolásának és feldolgozásának módjait, beleértve a rendszerhez történő engedély nélküli hozzáférés elleni védelmet biztosító fizikai biztonsági intézkedéseket; az Adatkezelő a személyes adatokhoz hozzáférést csak azon alkalmazottak, vállalkozók és partnerek számára biztosítja, akiknek feltétlenül hozzá kell férniük azokhoz az Adatkezelő igényeinek megfelelő feldolgozása érdekében;
  • továbbá ezen közreműködőket szigorú titoktartásra kötelezi, és amennyiben nem tartják be ezeket a kötelezettségeket, viselniük kell az ezzel járó következményeket, beleértve az együttműködés megszűnését.

Adatvédelmi nyilatkozat

A jelen Adatvédelmi Szabályzat hatályba lépésének napja: [a weboldalon való közzétételének napja]. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy megváltoztassa az Adatvédelmi Szabályzatot, amennyiben azt a vállalati irányítás, a törvények, illetve a jogszabályok módosításai megkövetelik. E módosítások bevezetésük napjával, a weboldalon történő közzétételük napján lépnek érvénybe.

Kapcsolattartási információk

Amennyiben kérdései, illetve észrevételei vannak a jelen Adatvédelmi Szabályzatot illetően, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot az Adatkezelővel a következő címen: Trans.eu Group S.A., 4 Chabrowa Street, 52-200 Wysoka, kapcsolattartó: telefon: (+36) 1 808 8116 e-mail: info.hu@trans.eu