Zásady ochrany osobních údajů

Tento dokument upravuje zásady uplatňované společností Trans.eu Group S.A. se sídlem na adrese Wysoka, Chabrowa 4, 52-200 Wysoka, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem pro Vratislav (Wrocław-Fabryczna) ve Vratislavi, VI. obchodní divizí národního rejstříkového soudu, pod číslem 0000720763, DIČ: 8942764658, REGON: 932920615 (dále jako: Správce), v rozsahu ochrany osobních údajů a informací uživatelů, které mohou představovat obchodní tajemství uživatelů.

Tyto zásady platí pro služby nabízené Správcem prostřednictvím webu www.workshops.trans.eu. Výše uvedené zásady se nevztahují na weby a služby třetích stran, které jsou přístupné pomocí odkazů na výše uvedeném webu. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou k dispozici u každého jednotlivého poskytovatele služeb. Správce doporučuje, abyste si přečetli jednotlivé dokumenty na webech příslušných poskytovatelů.

Soubory cookie

Správce využívá takzvané soubory cookie ke sledování návštěv webu uživateli a k ukládání jejich preferencí, např. jazyka, přihlašovacích údajů, a dále k přizpůsobování nabízených služeb jejich potřebám. Výše uvedené soubory slouží k vytváření obecných statistik o využívání webu uživateli. Soubory jsou uchovávány tak dlouho, dokud nebudou zastaralé nebo nevyprší jejich platnosti. Soubory cookie nebudou předávány třetím stranám. Budou předávány pouze subjektům, které patří do skupiny Trans.eu.

Jelikož je možné soubory cookie zakázat ve webovém prohlížeči, nebude tím vyloučeno používání služeb, ovšem mohou se objevit určité obtížnosti.

Údaje ve službě Google Analytics

Provoz na webu Správce je monitorován analytickým systémem Google Analytics, jehož účelem je shromažďovat údaje o způsobech používání webu a jeho oblibě. Tyto údaje (např. použitý prohlížeč nebo IP adresa) nebude Správce zpřístupňovat třetím stranám.

Shromažďované údaje

Abyste mohli používat služby a produkty nabízené Správcem, musíte vyplnit registrační formulář nahraný na webu a kliknout na možnost „sign up for workshops“ (přihlásit se na workshopy). Během registrace, prosím, uveďte: název společnosti, adresu společnosti, PSČ a zemi, název pracovní pozice, telefon a e-mailovou adresu. Na webu také můžete pomocí jiného formuláře klást dotazy. Musíte uvést: název společnosti, adresu společnosti, telefon a e-mailovou adresu. Údaje jsou také shromažďovány pasivně, např. prostřednictvím provozu webu (např. IP adresa, rozlišení, místo, typ prohlížeče).

Uvedení osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné k uzavření smluv a realizaci služeb a ke kontaktování Správce. Pokud Správce nezbytné informace neobdrží, nebude schopen uzavřít nebo plnit smlouvy a poskytovat služby.

Používání údajů

Osobní údaje budou zpracovávány:

  • k účelům nezbytným pro realizaci smlouvy uzavřené mezi uživatelem a Správcem, nebo za účelem vykonávání různých činností před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR),
  • pokud to bude nutné, pak také k účelům vyplývajícím z oprávněných zájmů sledovaných Správcem nebo třetí stranou (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR), včetně: odpovědí na otázky/stížnosti, rozesílání zpravodaje Správce ohledně změny softwaru, předpisů apod., k zajištění bezpečnosti IT (vybavení) Správce, k průzkumu spokojenosti zákazníků, k vymáhání nároků a k obhajobě vůči nárokům, k přímému marketingu produktů a služeb Správce, dalších subjektů skupiny Trans.eu a dalších subjektů, kterým Správce poskytuje služby na základě samostatných smluv, pro účely interní administrativy Správce, např. přípravu statistických údajů.
  • na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR) uděleného ke specifickým účelům (např. přeposílání údajů v rámci skupiny Trans.eu).

Pokud uživatel takový souhlas udělil, odešle Správce informace o aktuálních a budoucích produktech a službách Správce a subjektů skupiny e-mailem ve formě informačních nebo reklamních kampaní.

Pokud se týče osobních údajů, je odvolání souhlasu možné kdykoli, ačkoli to nemá vliv na zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu.

Příjemci osobních údajů

Údaje mohou být sdělovány i dalším příjemcům, aby mohly být splněny zákonné povinnosti Správce, a to na základě vašeho souhlasu nebo pro účely vyplývající z oprávněných zájmů správce nebo třetí strany.

Příjemci mohou být zejména: subjekty z kapitálové skupiny Trans.eu, instituce ze zákona oprávněné přijímat údaje podle příslušných zákonných ustanovení, a dále subjekty zpracovávající údaje jménem Správce a jejich zmocnění zaměstnanci, kdy tyto subjekty údaje zpracovávají na základě dohody se Správcem, pouze v souladu s pokyny a za podmínky zachování mlčenlivosti. Skupina subjektů provádějících úkoly jménem a ve prospěch Správce zahrnuje subjekty poskytující služby v nezbytném rozsahu k zajištění technického zázemí k realizaci služeb, např. poskytovatelé IT služeb a subjekty poskytující účetní služby. Správce při odesílání údajů vynakládá řádnou péči a využívá prostředky a bezpečnostní opatření, která zabraňují neoprávněným osobám získat k údajům přístup (včetně certifikátů SSL, šifrovaných připojení).

Upozorňujeme, že na webu Správce se mohou vyskytovat moduly plugin z webů sociálních sítí, včetně následujících: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram atd. V souvislosti s jejich umístěním na web Správce je uživatel povinen přečíst si zásady těchto poskytovatelů, aby získal aktuální informace o ochraně osobních údajů.

Předávání údajů mimo Evropské společenství

Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí (tj. do zemí mimo Evropský hospodářský prostor).

Práva subjektu údajů

Uživatel smí požádat o přístup ke svým osobním údajům, a dále o jejich opravu, omezení jejich zpracování nebo výmaz, odvolání souhlasu se zpracováním údajů kdykoli v rozsahu platnosti tohoto souhlasu, a dále o předání osobních údajů. Uživatel má právo podat stížnost k dohledovému orgánu, kterým je v Polsku Úřad na ochranu osobních údajů s ústředím ve Varšavě na adrese Stawki 2, 00-193 Varšava, v případě, kdy uživatel zjistí, že zpracování jeho údajů porušuje ustanovení Nařízení GDPR. Dále máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování údajů z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací, když Správce zpracovává údaje pro účely vyplývající z oprávněných zájmů, pro účely související s přímým marketingem, včetně profilování. Po potvrzení totožnosti uživatele Správce provede kroky spojené s uplatněným právem po posouzení oprávněnosti požadavku a platných zákonů. Správce vynaloží přiměřené úsilí k tomu, aby splnil požadavky uživatelů spojené s osobními údaji, pokud tyto údaje není nutné uchovávat na základě platných zákonů nebo jiných právně odůvodněných zájmů Správce.

Doba uchování údajů

Správce bude vaše osobní údaje zpracovávat a uchovávat po dobu nezbytnou k dosažení účelů, tj.:

  • plnění smlouvy uzavřené mezi uživatelem a Správcem – do jejího naplnění, a po této době po dobu vyžadovanou zákonem nebo po dobu nezbytnou k vypořádání nároků;
  • v rozsahu, v jakém jsou údaje zpracovávány na základě souhlasu – bude Správce údaje zpracovávat, dokud nebude souhlas odvolán;
  • dokud nebudou naplněny oprávněné zájmy Správce, které tvoří základ pro toto zpracování, nebo dokud nevznesete námitku proti tomuto zpracování, pokud nebude existovat legitimní základ k dalšímu zpracování údajů.

Údaje shromážděné během návštěv uživatele na webu Správce budou zpracovávány tak dlouho, dokud nebudou zastaralé nebo neztratí použitelnost. To platí pro údaje zpracovávané pro analytické a statistické účely, včetně používání souborů cookie a provádění správy stránek Správce.

Bezpečnost

K zajištění bezpečnosti je Správce povinen:

  • umožnit přístup k účtu pouze po zadání e-mailové adresy a hesla (doporučuje se nastavit heslo sestavené z minimálně 8 znaků, obsahující velká a malá písmena, zvláštní znaky a číslice), které by měl uživatel zachovávat v tajnosti, kontrolovat způsoby shromažďování, ukládání a zpracování informací, včetně fyzických bezpečnostních prostředků, kterými zabrání v neoprávněném přístupu do systému;
  • udělit přístup k osobním údajům pouze těm zaměstnancům, smluvním partnerům a přidruženým subjektům, kteří k nim potřebují přístup, aby je mohli zpracovávat pro potřeby Správce; dále jsou smluvně vázáni přísně zachovávat ohledně nich důvěrnost a v případě nedodržení těchto závazků mohou nést následky, včetně ukončení spolupráce.

Prohlášení o pravidlech ochrany osobních údajů

Toto Prohlášení o pravidlech ochrany osobních údajů vstupuje v platnost ke dni [datum zveřejnění zásad ochrany osobních údajů na webu], přičemž Správce si vyhrazuje právo své zásady ochrany osobních údajů změnit, pokud to bude nutné následkem provedení úprav zásad nebo změn ve vedení společnosti, v zákoně nebo soudní příslušnosti. Tyto změny budou účinné od data jejich zveřejnění na webu společně s datem jejich zavedení.

Kontaktní údaje

Pokud budete mít dotazy nebo připomínky k těmto zásadám ochrany osobních údajů, kontaktujte Správce na adrese: Trans.eu Group S.A., Chabrowa 4, 52-200 Wysoka, kontakt: telefon: +420 246 019 749, e-mail: info.cz@trans.eu