Свържете се снас

Администратор на вашите лични данни е Trans.eu Group S.A. Предоставянето на лични данни е доброволно, но е необходимо за участието и изпълнението на семинара. Правното основание, целта, периодът на обработка на лични данни и правата на субекта на данни, както и друга важна информация относно принципите на обработката на лични данни са подробно описани в Правилата на семинара. .